Menu
ZŠ a MŠ Česká Kubice
ZŠ a MŠČeská Kubice

„České školy pro všechny“

rozšířené vyhledávání

Historie

Základní škola Česká Kubice má mnohaletou tradici a bohatou historii, v září 2016 jsme oslavili 130. výroční vystavění samostatné školní budovy. Vysvěcena byla na sv. Václava 1886. 

Ve školním roce 2022/2023 základní škola oslavila neuvěřitelných 140 let od svého oficiálního ustanovení.

Novodobá historie se píše od 1. 3. 2013, kdy ke škole byla připojena Mateřská škola.

Škola je spádová pro děti z obcí pod Obecním úřadem v České Kubici, tedy pro Folmavu (Horní a Dolní), Spálenec a Českou Kubici (patří sem i maličké osady Spáleneček a Nová (dříve Německá) Kubice. Jsme však otevřeni i dětem z ostatních okolních vesnic.

V současné době je škola malotřídní o dvou třídách s kapacitou 40 žáků.

Součástí školy je školní družina s bohatým různorodým tvůrčím programem. Družina má kapacitu 22 dětí. Děti mají možnost navštěvovat několik zájmových kroužků.

Připravujeme už tradičně vystoupení našich žáků na setkání seniorů, vánoční besídku, adventní zpívání u stromečku, vítání jara, dětský den, hravé odpoledne zakončené táborákem jako rozloučení s páťáky, školní výlety.

Během školního roku navštívíme několik divadelních představení v Domažlicích, několik divadelních společností, umělců a odborníků navštíví naši školu a školku. Ve školní družině pořádáme tradiční maškarní bál, výlety do okolí, vycházky, turnaje a vyrábíme různé výtvarné počiny. Naši žáci se účastní výtvarných a literárních soutěží s velmi dobrými výsledky, včetně dopravní soutěže v Domažlicích. 

Přijďte se k nám podívat, nasát naši rodinnou atmosféru a prohlédnout si aktuální práce dětí, které jsou vystaveny na nástěnkách na chodbě školy.

Součástí školy je škoní jídelna s nově vybavenou kuchyní, která vaří pro děti v ZŠ i v MŠ, své zaměstnance a cizí strávníky.

 

Základní škola v České Kubici má bohatou historii. Z kroniky obce Česká Kubice:

Až do roku 1882 nebyla v České Kubici řádná škola. Vyučovalo se zde pokoutně, což znamenalo, že se vyučování každý týden a dokonce někdy i den stěhovalo na jiné místo. Mládež se zde nemohla ničemu naučit, protože kantor sám uměl sotva číst a psát (i příjmy za vyučování měl téměř mizivé) a po rychle odbytém vyučování chodil s mládeží na dříví do lesa, kopat pařezy, či tlouct štěrk na silnici. Ještě hůře to dopadalo, když byla Česká Kubice přidělena školou do německé Folmavy. Česká mládež německému vyučování nerozuměla a folmavským učitelům byla jen na obtíž. Jen si odbyla svou osmiletou docházku, pokud vůbec do školy chodila. Do života si odsud děti přinesly jen lhostejnost a dokonce nenávist ke všemu českému, protože jako Češi byly zdejší děti v německé škole bez znalostí a úspěchů jen terčem posměchu německých dětí. Po škole navíc chodily nejčastěji do služeb u německých sedláků ve Folmavě a jinde v Bavorsku a tam se úplně poněmčily. Podle pana učitele Hlaváčka: „Když se pak tato mládež vracela zpátky do Kubice, vstoupila ve sňatek, mluvila již řečí povýšenější, řečí cizí, německou. Stálý živý styk Čechů s Němci měl i ten vliv na selské synky, že stále častěji se ženili s Němkami, a netrvalo by to dlouho, že by se byl všechen lid úplně poněmčil a byla by veta po nejzápadnější české a slovanské vesničce v průsmyku domažlickém.“

Roku 1880 vznikla v Praze Ústřední matice školská a na folmavskou faru přišel český vlastenecký kaplan Jan Královec. Když uviděl zbědovanost kubické mládeže v německé škole, smluvil se s kubickým hostinským Martinem Vebrem a telegrafistou Tomasym a obrátil se dne 22. 12. 1881 se žádostí na ÚMŠ, aby na Kubici zřídila školu. To se také stalo a matiční škola v České Kubici byla 17. září 1882 slavnostně otevřena. Prozatímní škola byla umístěna v čísle 32 u paní Kateřiny Hergetové a prvním učitelem tu byl Eman Hulička. Roku 1886 odešel pan učitel Hulička do Košíř a správcem na této škole se stal nejvýznamnější zdejší učitel Jan Hlaváček. Téhož roku zde byla vystavěna nová školní budova, vysvěcena na svatého Václava za ohromné účasti Čechů. Chodilo sem 75 – 83 dětí různého věku, nadání a národností. Teprve po převratu roku 1921 zde byla k velké úlevě panu učiteli Hlaváčkovi povolena druhá třída. Do roku 1934 zde bylo vychováno na 600 dětí, působilo zde 6 učitelů a 8 učitelek ženských ručních prací.